Докторантура

 •  
  1. Жалпы ережелер

  М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университетінде жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бағдарламаларына оқуға қабылдаудың қағидалары

  1. Жалпы ережелер

  М.Әуезов атындағы ОҚМУ-ға магистранттар контингентін қалыптастыру ғылыми және педагогикалық кадрларды даярлауға мемлекеттік білім беру тапсырысын орналастыру, сондай-ақ азаматтардың өз қаражаты және басқа да көздер есебінен оқу ақысын төлеуі арқылы жүзеге асырылады. Докторанттардың контингентін қалыптастыру мемлекеттік білім беру тапсырысы негізінде жүзеге асырылады.

  Қазақстан Республикасында тұрғылықты тұратын азаматтығы жоқ тұлғалар егер осы деңгейдегі білімді бірінші рет алатын болса, олар жоғары оқу орнынан кейінгі білімді мемлекеттік білім беру тапсырысына сәйкес конкурстық негізде тегін ала алады.
  Шетелдіктердің мемлекеттік білім беру тапсырысына сәйкес конкурстық негізде тегін жоғары оқу орнынан кейінгі білім алуға құқығы Қазақстан Республикасының халықаралық шарттарымен айқындалады.

  Магистратураға және докторантураға азаматтарды қабылдау түсу емтихандардың қорытындысы бойынша конкурстық негізде жүзеге асырылады.

  Мынадай емтихандар бойынша: ағылшын тілі: Test of English as a Foreign Language Institutional Testing Programm (TOEFLITP – кемінде 460 балл), Test of English as a Foreign Language Institutional Testing Programm Internet-basedTest (TOEFLIBT, шекті балл – кемінде 87), (TOEFL, шекті балл - кемінде 560 балл), International English Language Tests System (IELTS, шекті балл – кемінде 6.0); неміс тілі: Deutsche Sprachprьfungfur den Hochschulzugang (DSH, Niveau C1/С1 деңгейі), TestDaF-Prufung (Niveau C1/С1 деңгейі); француз тілі: Test de Francais International™ (TFI – оқу және тындалым секциялары бойынша B1 деңгейден төмен емес), Diplome d'Etudes en Langue francaisе (DELF, В2 деңгейі), Diplome Approfondi de Languefrancaisе (DALF, С1 деңгейі), Тest de connaissance du francais (TCF – кемінде 400 балл) бойынша Шет тілін меңгерудің жалпыеуропалық құзыреттеріне (стандарттарына) сәйкес Шет тілін меңгергенін растайтын халықаралық сертификаттары бар Қазақстан Республикасының азаматтары магистратураға және докторантураға шет тілі бойынша түсу емтиханынан босатылады.

  Магистратураға және докторантураға түсушілердің өтінішін қабылдау 10 шілдеден 30 шілдеге дейін жүргізіледі. Магистратураға және докторантураға түсу емтихандары 1 тамыздан 20 тамызға дейін, қабылдау 25 тамызға дейін жүргізіледі.

 •  
  2. Магистратураға және докторантураға түсу үшін құжаттарды қабылдау тәртібі

  2. Магистратураға және докторантураға түсу үшін құжаттарды қабылдау тәртібі

  Магистратураға жоғары білім берудің кәсіптік оқу бағдарламаларын игерген азаматтар қабылданады.
  Құжаттарды қабылдау және түсу емтихандарын өткізуді ұйымдастыруды қабылдау комиссиясы жүргізеді.

  Магистратураға түсуші тұлғалар мынадай құжаттарды тапсырады:
  1) ұйым басшысының атына өтініш;
  2) жоғары білім туралы құжаттың көшірмесі;
  3) шет тілі бағдарламалары бойынша тест тапсырғаны туралы сертификаттың көшірмесі (бар болса);
  4) кадрлар есебі бойынша жеке іс парағы және еңбек қызметін растайтын құжат (еңбек өтілі бар тұлғалар үшін);
  5) 3x4 сантиметр мөлшеріндегі алты фотосурет;
  6) 086-У нысанындағы медициналық анықтама;
  7) жеке куәлігінің көшірмесі;
  8) ғылыми және ғылыми-әдістемелік жұмыстардың тізімі (бар болса).Сонымен қатар осы тармақта көрсетілген құжаттардың көшірмелері және салыстыру үшін түпнұсқалары қоса ұсынылады. Салыстыруды жүргізгеннен кейін түпнұсқалар қайтарылады.

  Докторантураға «магистр» академиялық дәрежесі бар тұлғалар қабылданады.

  Докторантураға түсуші тұлғалар мынадай құжаттарды тапсырады:
  1) ұйым басшысының атына өтініш;
  2) болжанған отандық немесе шетелдік ғылыми консультанттармен келісілген жоспарланған диссертациялық зерттеулер негіздемесі;
  3) жеке куәлігінің көшірмесі;
  4) білімі туралы құжаттың көшірмесі;
  5) осы Қағидаларының 4-тармағында көрсетілген бағдарламалар бойынша тест тапсырғаны туралы сертификаттың көшірмесі (бар болса);
  6) ғылыми және ғылыми-әдістемелік жұмыстардың тізімі (бар болса);
  7) 3x4 сантиметр мөлшердегі алты фотосурет;
  8) 086-У нысанындағы медициналық анықтама;
  9) кадрлар есебі бойынша жеке іс парағы және еңбек қызметін растайтын құжат (еңбек өтілі бар тұлғалар үшін) Осы тармақта көрсетілген құжаттардың көшірмелерімен бірге салыстыру үшін түпнұсқалары ұсынылады. Салыстыруды жүргізгеннен кейін түпнұсқалар қайтарылады.

 •  
  3. Түсу емтихандарын өткізу тәртібі

  3. Түсу емтихандарын өткізу тәртібі


  Шетелдіктерді қоспағанда, магистратураға және докторантураға түсуші Қазақстан Республикасының азаматтары және азаматтығы жоқ тұлғалар түсу емтихандарын:

  1) таңдауы бойынша бір шет тілінен (ағылшын, француз, неміс);

  2) мамандықбойыншатапсырады.

  Магистратураға және докторантураға түсуші шетел азаматтары түсу емтихандарын:

  1) мемлекеттік немесе орыс тілдері бойынша (оқытутілі);

  2) мамандық бойынша тапсырады.

  Магистратураға және докторантураға түсу емтихандарын өткізу кезінде мамандықтарбойынша емтихан комиссиялары құрылады.

  Мамандық бойынша емтихан комиссиясы тиісті мамандықтар бойынша ғылыми дәрежесі бар қызметкерлерінен қалыптастырылады.

  Мемлекеттік, орыс және шет тілдері бойынша түсу емтихандары Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Ұлттық тестілеу орталығы әзірлеген технология бойынша өткізіледі.

  Түсу емтихандарын қайта тапсыруға рұқсат етілмейді.

  Бірыңғай талаптарды сақтауды және даулы мәселелерді шешуді қамтамасыз ету мақсатында апелляциялық комиссия құрылады.

  Апелляцияға берілетін өтінішті магистратураға және докторантураға түсуші тұлға апелляциялық комиссия төрағасының атына береді. Емтихан материалдарының мазмұны мен техникалық себептер бойынша өтініштер түсу емтиханының нәтижелері жарияланғаннан кейін келесі күні сағат 13.00-ге дейін қабылданады және апелляциялық комиссия өтініш берген күннен бастап бір күн ішінде қарастырады.Апелляциялық комиссия әр тұлғамен жеке тәртіпте жұмыс істейді. Тұлға апелляциялық комиссияның отырысына келмеген жағдайда, оның апелляцияға берген өтініші қаралмайды.

  Апелляциялық комиссия өтінішті қарау кезінде апелляцияға берген тұлға жеке басын куәландыратын құжатты ұсынады.

 •  
  4. Магистратураға және докторантураға қабылдау

  4. Магистратураға және докторантураға қабылдау

  1 курсқа докторанттарды қабылдау бұйрығы

  Магистранттар және докторанттар қатарына қабылдауды қабылдау комиссиясы жүзеге асырады.

  Мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша оқуға түсу емтихандарының қосындысында осы Қағидаларға қосымшаға сәйкес бағалаудың 100 балдық шкаласы бойынша 150 балдан кем емес ең жоғары балл жинаған тұлғалар қабылданады. Шет тілі (ағылшын, француз, неміс) бойынша тест тапсырғаны туралы сертификаты бар Қазақстан Республикасының азаматтарына бағалаудың 100 балдық шкаласы бойынша ең жоғары балл қосылады.

  Конкурстық балдардың көрсеткіштері бірдей болған жағдайда қабылдау кезінде басым құқық мамандық бойынша ең жоғары баға алған тұлғаға беріледі, мамандық бойынша түсу емтихандарының көрсеткіштері бірдей болған жағдайда басым құқық мемлекеттік, орыс және шет тілдері бойынша ең жоғары баға алған тұлғаға беріледі. Содан соң таңдаған мамандығының бейініне сәйкес ғылыми жетістіктері: ғылыми жарияланымдар, оның ішінде рейтингілік ғылыми журналдардағы жарияланымдар; ғылыми әзірлемелер туралы куәліктер; ғылыми стипендияларды, гранттарды тағайындау туралы сертификаттар, ғылыми конференцияларға және конкурстарға қатысқаны үшін берілген грамоталар/дипломдар ескеріледі.

  Мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша магистрлер мен философия докторларын (РhD) мақсатты даярлауға тұлғаларды қабылдау аталған даярлауға үміткер тұлғалар арасында конкурстық негізде жүзеге асырылады.

  Бағалаудың 100 балдық шкаласы бойынша бағаларды ауыстыру жүйесі

  Бағалаудың 100 балдық шкала бойынша балдар

  Бағалаудың 4 балдық шкала бойынша балдар

  95-100

  Өте жақсы (5)

  90-94

  85-89

  Жақсы (4)

  80-84

  75-79

  70-74

  Қанағаттанарлық (3)

  65-69

  60-64

  55-59

  50-54

  0-49

  Қанағаттанарлықсыз (2)

 •  
  5. Мамандықтар тізімі

  5. Мамандықтар тізімі

  Қазіргі таңда М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университетінде ғылыми-педагогикалық және бейіндік бағыттағы 19 докторантура мамандығы бойынша білім беру бағдарламалары бар.

  Докторантура мамандықтарының тізімі

  Факультеттер/жоғары мектептер атаулары

  Мамандықтар шифры

  Мамандықтар атауы

  Химиялық инженерия және биотехнология

  6D060800

  Экология

  6D070100

  Биотехнология (сала бойынша)

  6D072000

  Бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы

  6D072100

  Органикалық заттардың химиялық технологиясы

  6D075300

  Балқуы қиын бейметалл және силикатты материалдардың химиялық  технологиясы

  Тоқыма және тамақ инженериясы

  6D072600

  Жеңіл өнеркәсіп бұйымдарының технологиясы және құрастырылуы (салалары бойынша)

  6D073300

  Тоқыма материалдарының технологиясы және жобалануы

  Механика және мұнайгаз ісі

  6D072400

  Техникалық машиналар және жабдықтар (сала бойынша)

  Құрылыс және көлік

  6D072900

  Құрылыс

  6D073000

  Құрылыс материалдары, бұйымдары мен конструкцияларын өндіру

  6D073100

  Өмір тіршілігінің қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау

  Жаратылыстану ғылыми-педагогикалық

  6D010900

  Математика

  6D011100

  Информатика

  6D012000

  Кәсіптік оқу (сала бойынша)

  6D060100

  Математика

  Филология

  6D020500

  Филология

  Педагогика және мәдениет

  6D010300

  Педагогика және психология

  6D090600

  Мәдени-тынығу жұмысы

  Басқару және бизнес

  6D050600

  Экономика

  Магистратура мамандықтарының тізімі

  Факультеттер/жоғары мектептер атаулары

  Мамандықтар шифры

  Мамандықтар атауы

  Филология

  6М010100

  Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу

  6М010200

  Бастауышта оқытудың педагогикасы мен әдістемесі

  6М020500

  Филология

  Жаратылыстану ғылыми-педагогикалық

  6М010900

  Математика

  6М011000

  Физика

  6М011100

  Информатика

  6М011200

  Химия

  6М012000

  Кәсіптік білім

  6М060100

  Математика

  6М060200

  Информатика

  6М060400

  Физика

  6М060600

  Химия

  6М060700

  Биология

  Дене тәрбиесі және спорт

  6М050300

  Психология

  Педагогика және мәдениет

  6М010300

  Педагогика  және психология

  6М010700

  Бейнелеу өнері және сызу

  6М011600

  География

  6М020300

  Тарих

  6М020800

  Археология және этнология

  6М040900

  Хореография

  6М041300

  Кескіндеме

  6М041400

  Графика

  6М042100

  Дизайн

  6М090500

  Әлеуметтік жұмыс

  6М090600

  Мәдени-тынығу жұмысы

  6М091000

  Кітапхана ісі

  Химиялық инженерия және биотехнология жоғары мектебі

  6М060800

  Экология

  6М070100

  Биотехнология

  6М070900

  Металлургия

  6М072000

  Бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы

  6М072100

  Органикалық заттардың химиялық технологиясы

  6М073900

  Мұнайхимиясы

  6М075300

  Балқуы қиын бейметалл және силикатты материалдардың химиялық  технологиясы

  Басқару және бизнес

  6М050600

  Экономика

  6М050700

  Менеджмент

  6М050800

  Есеп және аудит

  6М050900

  Қаржы

  6М051100

  Маркетинг

  6М052000

  Іскерлік әкімшілік жүргізу

  Заңтану және халықаралық қатынастар

  6М020100

  Философия

  6М030100

  Құқықтану

  6М050200

  Саясаттану

  Ақпараттық технологиялар және энергетика

  6М070200

  Автоматтандыру және басқару

  6М070300

  Ақпараттық жүйелер

  6М070400

  Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету

  6М070500

  Математикалық және компьютерлік модельдеу

  6М071800

  Электрэнергетикасы

  Механика және мұнайгаз ісі

  6М070800

  Мұнайгаз ісі

  6М071200

  Машина жасау

  6М072400

  Технологиялық машиналар мен жабдықтар

  6М073200

  Стандарттау және сертификаттау

  Құрылыс және көлік

  6М042000

  Сәулет

  6М071300

  Көлік, көлік техникасы және технологиялары

  6М072900

  Құрылыс

  6М073000

  Құрылыс материалдары, бұйымдар мен конструкциялар технологиясы

  6М073100

  Тіршілік қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау

  Тоқыма және тамақ инженериясы

  6М072600

  Жеңіл өнеркәсіп бұйымдарының технологиясы мен конструкциялануы

  6М072800

  Қайта өңдеу өндірістерінің технологиясы (сала бойынша)

  6М073300

  Тоқыма материалдарының технологиясы және жобалануы


  Мекен-жайы: 160012, Шымкент қаласы, Тауке-хан даңғылы 5, М.Әуезов атындағы ОҚМУ, 3 ғимарат, 204 кабинет, Телефон: 8-7252-30-01-69