Химия технологиясы және шикізатты кешенді өңдеу ҒЗИ

ҒЗИ негізгі міндеттері:

- түсті және жартылай жер элементтерін өңдеудің технологиясы;

- Қазақстан Республикасының тыңайтқыштар, полимерлер, фосфор, уран шикізаттарын өңдеу;

- Полиметаллдар қалдығын қайта өңдеу салалары бойынша жаңа технололгяларды қарастыру.

ҒЗИ негізгі жетістіктері мен ғылыми зерттеу жұмыстары, патенттер, мақалалары.

Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым министрлігінің ғылым комитетінің ұйымдастырылуымен төмендегі грантты қаржыландыру проектілері жеңіп алынды.

«Глюкоза-фруктоза шәрбаты өндірісі үшін жүгеріден тәттілер, жеміс консерваларын, сусындар және мал азығын өндірудің биотехнологиялық кешенін жасау» тақырыбында

Қаржыландыру көзі АҚ «Фонд Науки». Жоба жетекшісі Ортаев А.Е., жобаның орындалу мерзімі 2017-2018ж.

 

                                                                           

                                                                                                                 

                                                                      

                                                                                                     Сурет 1 –Өндіріс жағыдайында алынған алғашқы үлгілер.

 

 «Жеміс тұқымынан белсендірілген көмір және сүйек майы өндірісі» тақырыбында «Өніміді инновациялық ынталандыру» бағдарламасы бойынша аға зерттеушілер топтары үшін қаржыландыру көзі Бүкіл әлемдік банк. Жоба жетекшісі Сатаев М.И. жобаның орындалу мерзімі 2017-2019ж.

М.Әуезов атындағы ОҚМУ және АҚ «Энергоорталык - 3» арасында өндірістік-сынама тәжірибелер өткізіліп, өндіріс актісі жасалынып енгізілді.

Ғылыми зерттеу жүмыстарының нәтижесінде төмендегі патенттер алынды:

 

                   

                                               

 

 

Зерттеу жұмыстарының тақырыбына сай жарық көрген мақалалар:

В трудах международных конференций:

 1. Азимов А.М., Жантасов К.Т., Абиев Р.Ш., Шаймерденова Г.С. Моделирование эффективной водоподготовки для котельной в мембранах коаксиальной цилиндрической формы // Научный журнал Павлодарского государственного университета имени С. Торайғырова. Павлодар – 2016. - №1 (2016). – С. 19-28.
 2. Азимов А.М., Жантасов К.Т.,  Абиев Р.Ш., Сатаев М.И., Ортаев А.Е., Калдыкозов Т.А. Полиамидтік мембраналармен судан тұз иондарын селективті түрде бөліп алу механизмінің ерекшеліктері мен заңдылықтары // С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің ғылыми журналы.- ПМУ хабаршысы - Павлодар – 2016. - №2 (2016). – Б. 9-17.
 3. Исабаев Н.Н., Азимов А.М., Оралбай Е.Н., Есенбек Ч.Н., Саденова А.А.. Определение электросинтеза в неводных средах // профессор Т.А. Турмамбековтың 60-жылдығына арналған «ЗАМАНАУИ ҒЫЛЫМ ЖӘНЕ БІЛІМНІҢ ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕРІ МЕН ИНОВАЦИЯ ТЕНДЕНЦИЯЛАРЫ» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференцияның материалдары. – 1 том. Түркістан – 2017ж. – 539 бет.
 4. Satayeva L.M., AbievR.Sh., Azimov A.M., OrtayevA.Ye., Yaroschik I.Y. Investigation of Energy Dissipation and Droplets Dispersion in a Horizontal pulsating Resonance Apparatus // Journal of Educational and Social Research. Italy – 2016. – №1 (2016). – P. 147-150.
 5. Есиркепова А.М., Куралова У.С., Есиркепова М.М. Кәсіпорындағы даму стратегиясындағы бизнес-жоспардың ролі. //Междунар. науч.-практ. конф. «Современное исследование молодых ученых», 27 февраль, Шымкент 2016, - С.78-83 стр.
 6. Есиркепова М.М., Бейсенбаев О.К., Шакирова А.Б. Экологические проблемы разделения гетерогенных систем, содержащих нефть и пути их решения. Материалы международной научно-практической конференции «Современные исследования молодых ученых», Шымкент – 2016, С.169-173.
 7. Куралов У.С., Есиркепова А.М., Есиркепова М.М. Бизнес-жоспарларды түзудің шетелдік тәжірибесі. Материалы международной научно-практической конференции «Эпоха социально-экономического транзита: Казахстанская наука XXI века и ее интеграция в будущее», г.Шымкент , Университет «Мирас» 2016г. 92-96стр.
 8. 2016 жылғы Қазақстан Республикасының жоғарғы оқу орындары студенттерінің ғылыми-зерттеу жұмыстары қорытындысы бойынша М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университетінің Уразбек Мейирим, Кусенгалиева Нуржамал 5В072100 «Органикалық заттардың химиялық технологиясы» мамандығы бойынша  жеңімпаз атанып  II-дәрежелі дипломымен марапатталды. Ғылыми жетекшісі т.ғ.д., профессор Бейсенбаев О.К., аға  оқытушы Иса А.Б., аға  оқытушы Кыдыралиева А.Ш.
 9. Уразбек М.Н., Бәкір М.Б., Бейсенбаев О.К., Қыдыралиева А.Ш., Иса А.Б. «Карбоксилметилцеллюлозаның қатысуымен кешенді тыңайтқыш аммофостың физикалық – химиялық қасиеттерін зерттеу» Труды 19-й студентческой научной конференции по естественным,техническим и гуманитарным наукам на тему «Роль молодежи в развитии образования и науки » ЮКГУ, Шымкент.- 2016, С.284–287.7.
 10. Есиркепова М.М. Азимов А.М., Ортаев А.Е. Автокөлік покрышкаларын қайта өңдеу технологиясын талдау // профессор Т.А. Турмамбековтың 60-жылдығына арналған «ЗАМАНАУИ ҒЫЛЫМ ЖӘНЕ БІЛІМНІҢ ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕРІ МЕН ИНОВАЦИЯ ТЕНДЕНЦИЯЛАРЫ» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференцияның материалдары. – 1 том. Түркістан – 2017ж. – 539 бет.
 11. Алмасова А.Е., Усей Б., Бейсенбаев О.К., Иса А.Б., Қыдыралиева А.Ш. «Синтез структурообразователя почв на основе фумаровой кислоты и акриламида, акрилнитрила (ЭПСФАА И ЭПСФАН) » Труды 19-й студентческой научной конференции по естественным,техническим и гуманитарным наукам на тему «Роль молодежи в развитии образования и науки » ЮКГУ, Шымкент.- 2016, С.287-290.
 12. Бейсенбаев О.К., Иса А.Б., Сарыпбекова Н.К., Кыдыралиева А.Ш. Исследование получения комплексного полимерсодержащего суперфосфата в присутстсвии карбамидно-аммиачных удобрений. Вестник КазНИТУ. 2016, №2(114), С. 541-547.
 13. Туремуратов Р.С., Бейсенбаев О.К., Ивахненко  А.П., Жанадилов Н. Исследования депрессаторов на основе олефинов. Вестник КазНИТУ. Алматы,  2016, №2(114), С.238-242.
 14. Бейсенбаев О.К., Иса А.Б., Кыдыралиева А.Ш.  Синтез и исследование  физико-химических свойств этерифицированных производных полиакрилонитрила и отходов волокна «Нитрон». Вестник  ЕНУ им.Л.Н.Гумилева,  І І ч., Астан, 2016. №2(111). С.468-473.
 15. Бейсенбаев О.К., Иса А.Б.,  Кыдыралиева А.Ш.  Получение комплексного полимерсодержащего удобрения – моноаммонийфосфат на основе техногенных отходов. Вестник ЕНУ им.Л.Н.Гумилева, І І ч., Астана, 2016. №2(111). С. 474-479.
 16. Бейсенбаев О.К.,  Искаков Н.К., Ханходжаев Ш.Х., Иса А.Б. Получение и исследование флокулянтов на основе модифицированныхпроизводных полиакрилонитрила.  Вестник  ЕНУ им.Л.Н.Гумилева , І І ч., Астана, 2016. №2(113). С.294-300.
 17. Есиркепова А.М., Азимов А.М., Есиркепова М.М. Ірі қара малдың тезегін қосып фосфор шламы негізінде тыңайтқыш алудың мүмкіндіктері // Жаратылыстану және ауылшаруашылық ғылымдары саласындағы ғылым мен білімнің өзекті мәселелері: М.Қозыбаев атындағы СҚМУ-дың 80 жылдығына арналған V халықар. ғыл.-тәжір. конф. - Петропавл, 2017. – Т. 2. – Б. 41-46.
 18. Искаков Н.К., Ханходжаев Ш.Х., Бейсенбаев О.К., Иса А.Б.  Разработка технологии очистки сточных вод от фенолов и нефтепродуктов. Вестник  ЕНУ им.Л.Н.Гумилева , І І ч., Астана, 2016. №2(113). С.359-364.
 19. Туремуратов Р.С., Бейсенбаев О.К., Иса А.Б.,  Искендиров Б.Ж. Исследование присадок на основе гомополимеров и сополимеров для дизельных топлив.  Вестник  ЕНУ им.Л.Н.Гумилева, І І ч., Астана, 2016. №2(113). С.538-542.
 20. Туремуратов Р.С., Бейсенбаев О.К., Ивахненко А.П, Жанадилов Н. Мұнай қалдықтары және өнеркәсібінің қалдықтары (ДПМ-3) негізінде жасалған депрессаторларды алу. Вестник КазНИТУ, Алматы, 2016 ж .№2(114) .С .243-248.
 21. Әсілбекова Б.Қ., Бейсенбаев О.К., Махашов Е.Ж. Полимер-пестицидтерді ауылшаруашылық дақылдарына қолданудың маңыздылығы. Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университетінің хабаршысы Том1, №1 (73) 2016ж, Семей. С.5-7.
 22. Бейсенбаев О.К., Азимов А.М., Есиркепова М.М. Гетерогенді жүйелерді бөлу үшін ультрадыбыстық өңдеуді қолдану // Жаратылыстану және ауылшаруашылық ғылымдары саласындағы ғылым мен білімнің өзекті мәселелері: М.Қозыбаев атындағы СҚМУ-дың 80 жылдығына арналған V халықар. ғыл.-тәжір. конф. - Петропавл, 2017. – Т. 2. – Б. 36-41.

 «Химиялық технология және шикізатты кешенді өңдеу» Ғылыми зерттеу институтында өндірістік-тәжірибелік қондырғысы құрастырылған.

 

 

                                                                                    

Өндіріс орындарымен жұмыс.

М.Әуезов атындағы ОҚМУ ТОО «Кайнар», ТОО «Казфосфат», ТОО «АлиКа групп», ТОО «ANB КазСтройСервис» келісім шарттарға ие.

Келісім шщарттың негізгі бағыттары:

 1. «ХТжШКӨ» ҒЗИ бірге есептеу, проектілеу, құрастыру және инновациялық технологиялық сызбалар
 2. Инновациялық проектілерді есептеу және құрастыру
 3. «БЗХТ», «Мұнай-газ ісі», «Машина жасау және құрал-жабдықтар технологиясы» кафедраларымен байланыс

 

Халықаралық байланыстар

Санкт Петербург мемлекеттік технологиялық институтымен біріге отырып өндіріс орнынан шыққан май және мұнайқұрамды қалдықтарды тазалаудың модернизациялық жүйесі бойынша жұмыстар жасалынып. Ғылыми жобаларды дайындап, конкурсқа беру қарастырылып отыр.

 

Азимов Абдугани Муталович

 

PhD доктор, «ХТжШКӨ» ҒЗИ директоры

 

Адрес: 160012. ОҚО, Шымкент қ.,

Тауке хан даңғылы 5, корпус 16, каб. 120

Телефон: 8 777 448 9161

Е- mail:  azimov-78@mail.ru

Бейсенбаев Орал Курганбекович

 

Техника ғылымдарының докторы, профессор, Зертхана меңгерушісі

 

Адрес: 160012. ОҚО, Шымкент қ.,

Тауке хан даңғылы 5, корпус Б, каб. 216 Б

Телефон: 8 701 662 8565

Е- mail:  oral-kb@mail.ru

Қаратаев Сакен Сейтжаппарович

 

Атқарушы ғылыми қызметкер, специалист-ВУК

 

Адрес: 160012. ОҚО, Шымкент қ.,

Тауке хан даңғылы 5, корпус Б, каб. 418 Б.

Телефон: 8 747 564 3683

Е- mail:  saken_karataev@mail.ru

Есиркепова Марал Махмудовна

 

Магистр, Зертхана меңгерушісі

 

Адрес: 160012. ОҚО, Шымкент қ.,

Тауке хан даңғылы 5, корпус 16, каб. 120

Телефон: 8 707 503 1177

Е- mail:  mar.yess@mail.ru

Тасымбетова Айжан Жолановна

СУК-лаборант

Адрес: 160012. ОҚО, Шымкент қ.,

Тауке хана даңғылы 5, корпус 16, каб. 119

Телефон: 8 702 956 3643

Оралбай Ержан Нұрдәулетұлы

 

Магистр, кіші ғылыми қызметкер

 

Адрес: 160012. ОҚО, Шымкент қ.,

Тауке хан даңғылы 5, корпус 16, каб. 119

Телефон: 8 701 299 1992

Е- mail:  oralbai_erjan@mail.ru